Meteen naar de inhoud

Uw privacy

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Elke de Vreeze, Praktijk Vibe.
Het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van de cliënt en zijn ouder(s)/verzorger(s) heeft een centrale plaats bij praktijk Vibe. Op een goede en professionele manier omgaan met de cliënten is het uitgangspunt bij de hulp die er wordt geboden. Daarbij hoort ook het beschermen van de persoonlijke informatie van de cliënt. De persoonsgegevens worden door praktijk Vibe altijd uiterst zorgvuldig bewaard. Hier krijgt u inzicht op de wijze waarop het privacy beleidbinnen praktijk Vibe is geregeld.

Allereerst heb ik als therapeut, werkzaam binnen de jeugdwet en volwassenzorg, een geheimhoudingsplicht. Dit is geregeld op basis van de Wet op geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Dat betekent onder andere dat er altijd in overleg met en met toestemming van ouder(s) / cliënt wordt gehandeld. Tevens zal ik alleen met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt en/of diens ouders/verzorgers met anderen over hen praten. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet mij het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact met de cliënt en/of diens ouder(s) om deze informatieverstrekking met hen te bespreken.
Praktijk Vibe verwerkt uitsluitend persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn voor:
a. de psychotherapie, systeemtherapie, gezinstaxatie-onderzoek, ouderbegeleiding of ondersteuning ervan;
b. de bedrijfsvoering van praktijk Vibe; zoals het verstrekken van persoonsgegevens aan bijvoorbeeld zorgverzekeraars en/of gemeente.

Samenstelling persoonsgegevens:

 • Gegevens, die door Praktijk Vibe worden verwerkt en worden opgenomen in het dossier, zijn:
  • Persoonsgegevens van de cliënt en zijn familie, die zowel digitaal als handmatig in het dossier worden vastgelegd.
  • Beeld en/of geluidsopnames, worden alleen gemaakt met toestemming van de cliënt en ouder(s)/verzorger(s) ten behoeve van de therapie.
  • Financieel / administratieve gegevens.
 • De volgende persoonsgegevens worden vastgelegd in het cliëntendossier:
  • Naam, adres, postcode, woonplaats van de cliënt(en)
  • Geboortedatum van de cliënt(en)
  • Zorgverzekeraar en polisnummer
  • Gezinssamenstelling en geboortedata van ouders, broer(s) en/of zus(sen)
  • Telefoonnummer en e-mail van de cliënt(en)
  • Doorverwijzer
  • School van de minderjarige cliënt
 • De volgende persoonsgegevens worden bij minderjarige cliënten vastgelegd in het cliëntendossier:
  • Naam, adres, postcode, woonplaats
  • Geboortedatum
  • Telefoonnummer, e-mailadres, beroep van beide ouders

Rechten van uw kinderen

 • Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit. Is een kind al wel twaalf, maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.
 • Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de client doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit

Wijze van vastleggen persoonsgegevens:
Op grond van de Wet is Praktijk Vibe verplicht een dossier bij te houden. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldige onderzoek te doen. De wet verplicht de therapeut om de dossiers 20 jaar te bewaren.

Wie heeft er toegang tot de cliëntdossiers?
Als therapeut en behandelaar ben ik de enige die toegang heeft tot de dossiers. Vanuit mijn beroepscode heb ik een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreek. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet mij het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Er wordt wel casuïstiek uit de praktijk besproken, zoals in intervisie, maar dit gaat altijd anoniem en onherkenbaar. Stagiaires of directe collega’s hebben alleen toegang tot persoons- en zorggegevens onder verantwoordelijkheid van mij als therapeut en behandelaar. U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Hiervoor kunt u een afspraak maken met Elke de Vreeze. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Verwerking en verstrekking van persoonsgegevens:
Voor het verwerken van de (financiële) administratie worden gegevens doorgestuurd naar;
a. De zorgverzekeraar; persoonsgegevens worden op de factuur vermeld.
b. De Gemeente; persoonsgegevens, inclusief BSN nummer wordt in de beveiligde omgeving van Vecozo / Zillizl verwerkt. Dit houdt in dat gegevens zo verwerkt worden dat gegarandeerd is dat ze slechts toegankelijk zijn voor degene die daartoe geautoriseerd zijn.
c. Zorg voor jeugd; vanuit de Wet verwijsindex risico’s jeugdigen is Praktijk Vibe verplicht deel te nemen aan de Landelijke Verwijsindex Risicojongeren (VIR) middels het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd. Wanneer een cliënt onder behandeling komt, wordt door Praktijk Vibe een zogenaamde ketenregistratie aangemaakt in Zorg voor Jeugd. Ouders en/of /cliënt worden hiervan altijd op de hoogte gesteld.
d. CBS; in de jeugdwet is vastgelegd dat er betrouwbare gegevens beschikbaar moeten zijn over het gebruik van jeugdhulp, de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering en over huiselijk geweld en kindermishandeling. Het Centraal Bureau van Statistiek stelt al deze informatie elk half jaar samen. Voor alle zorg die wordt geleverd in het kader van de Jeugdwet in natura wordt aan de therapeut gevraagd gegevens aan te leveren.
e. Administratie; de accountant die de nota’s administreert. Daar Praktijk Vibe een kleine eenmanspraktijk betreft, doe ik de administratie zelf.
f. Uw emailadres wordt gebruikt voor het versturen van facturen en het maken of wijzigingen van een afspraak.
g. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Bij een echtscheiding wordt voor het starten van de behandeling altijd contact opgenomen met beide gezaghebbende ouders. Zij moeten beide akkoord gaan met de behandeling. Gezaghebbende ouders krijgen beide dezelfde informatie over de behandeling en de voortgang van het therapeutisch proces van hun kind, vaak via e-mailcontact en in eind verslaglegging. Daarbij wordt wel rekening gehouden dat informatie van de ene ouder die niet relevant is voor de ontwikkeling of hulpvraag van de jongere niet zomaar gedeeld wordt met de andere ouder. Alle informatie uit gesprekken, mailcontact, eindverslagen of andere vormen van verslaglegging mogen niet worden ingezet bij juridische procedures.
Bij overleg met derden zoals een arts, school of instantie zal altijd vooraf toestemming worden gevraagd aan ouder(s)/verzorger(s).
Waar nodig zal aan ouder(s)/verzorger(s) schriftelijk toestemming worden gevraagd voor het maken van beeld opnamen van therapiesessies en/of het gebruik hiervan tijdens intervisie dan wel supervisie. Het doel en nut van deze opnamen zal met ouder(s)/verzorger(s) besproken worden.

Andere doelen van uw gegevens

 • Om andere hulpverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling: Professionals in de jeugdhulpverlening zijn verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Uitgebreide informatie over de meldcode kunt u vinden in het kwaliteitshandboek, die op te vragen is via de therapeut. De desbetreffende benodigde gegevens zullen in vooroverleg met de client en ouders gedeeld worden.

Privacy op de zorgnota:
Op de zorgnota die u ontvangt of die naar de gemeente gaat, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat deze nota gedeclareerd kan worden.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Uw relatienummer van de zorgverzekeraar
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling therapie’, intake of evaluatiegesprek etc.
 • De kosten van het consult

Cookies, of vergelijkbare technieken:
De website voor mijn Praktijk gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.