Meteen naar de inhoud

Aanbod

Praktijk Vibe biedt verschillende behandel methodes. Na aanmelding vindt er een intakegesprek plaats waarin we samen bespreken welke behandeling het meest passend is.

Wanneer blijkt dat de hulpvraag een andere vorm van hulpverlening nodig heeft of de volgende problematieken zijn aanwezig: cognitieve mogelijkheden <80, complexe traumatisering, bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling c.q. persoonlijkheidsstoornis en/of verslavingsproblematiek, zal praktijk Vibe doorverwijzen naar collega’s die daarin gespecialiseerd zijn.

Praktijk Vibe is in het bijzonder gespecialiseerd in psychotherapie. Wanneer er vertrouwen is dat de voorgestelde behandeling passend is voor de hulpvraag zullen er praktische afspraken gemaakt over het vervolg van het behandeltraject. De duur van het traject is geheel afhankelijk van wat de hulpvraag is. De intensiteit van de behandelsessies wordt in gezamenlijk overleg vastgesteld. Na de eerste 2 a 3 sessies wordt een behandelplan opgesteld. Dit plan zal ondersteunend zijn tijdens de gehele behandelperiode en regelmatig geëvalueerd worden. Hieronder vindt u extra informatie over de aangeboden behandelingen.

EMDR
Systeemtherapie
Relatietherapie
Cognitieve gedragstherapie
Levensfase problematiek
Bevalling gerelateerde PTSS en angst

EMDR

Mensen kunnen in hun leven gebeurtenissen meemaken die ingrijpende beschadigingen tot gevolg kunnen hebben. Het merendeel dat getroffen wordt ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij sommigen lukt dat niet zo goed en ontwikkelen zich problemen ten gevolge van deze gebeurtenis(sen). Vaak ervaren deze mensen herhaalde, opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Ook klachten als schrik- en vermijdingsreacties kunnen voorkomen.

Wanneer mensen deze klachten ervaren wordt er gesproken van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een therapievorm die in eerste instantie bedoeld is voor de behandeling van mensen met PTSS en andere trauma gerelateerde angstklachten. En de therapeut helpt dan de cliënt om de heftige emoties die nog bij de herinnering aanwezig zijn te verwerken met als doel dat de klachten verminderen of verdwijnen. EMDR werkt ook heel goed bij andere problemen zoals: negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, depressie, onbegrepen pijn- en lichamelijke klachten, fobie, stress, burn-out of angst/paniek.

EMDR is mogelijk bij kinderen van alle leeftijden, adolescenten en volwassen. Wanneer een kind jonger dan 4 is krijgen de ouders en/of verzorgers een belangrijke rol in de behandeling. De EMDR-therapie werkt snel en heeft een blijvend resultaat. Hieronder kun je een filmpje bekijken waarin uitgelegd wordt hoe EMDR werkt. Wanneer deze therapievorm passend is voor uw klacht, zal de EMDR-therapeut in het kennismakingsgesprek meer vertellen over deze therapievorm.

Systeemtherapie

Welke klacht je ook ervaart in het dagelijks leven, bij systeemtherapie staat de klacht nooit op zichzelf. De oorsprong van de klacht kan bij het individu liggen (b.v ontwikkelingsstoornis, genetische kwetsbaarheid), maar er is altijd een beïnvloeding vanuit het systeem. Met het systeem bedoelen we in eerste instantie het gezin waarin de persoon zich ontwikkelt, maar het zijn ook familieleden, vrienden en andere omgevingsfactoren.

Een persoon staat constant in verbinding met zichzelf en de ander. En binnen deze verbinding is er sprake van wederzijdse beïnvloeding. Deze beïnvloeding kan positief en met momenten negatief zijn. Binnen de systeemtherapie proberen we het individu en het systeem inzicht te geven in deze beïnvloeding door o.a. stil te staan bij de verschillende relaties en interactiepatronen. We richten ons daarbij op krachten en mogelijkheden om zo de moeilijkheden aan te pakken. We staan ook stil bij eerdere generaties om mogelijke patronen te ontdekken, zoeken naar de betekenis die gebeurtenissen in de loop der jaren hebben gekregen, maar we gaan ook op zoek naar de betekenis van de klacht voor één ieder binnen het systeem. Zo kan een kind of jongere last hebben van een negatief zelfbeeld en kan deze klacht in stand worden gehouden door een gedachte of gevoel hierbij van een van de ouders. In de gesprekken met de systeemtherapeut wordt deze verbinding op tafel gelegd en hopen we zo vanuit meer begrip voor elkaar een stap naar herstel te maken.

Hierbij kan herstel meerdere betekenissen hebben, maar de belangrijkste voor de systeemtherapeut is dat men de klacht zodanig kan verdragen dat deze hen niet belemmerd om zich verder te ontwikkelen in het leven. En er ook een mogelijkheid ontstaat om tot ander meer gewenst of gepast gedrag te komen. En men in het leven de balans kan vinden en vasthouden tussen krachten en moeilijkheden.

Systeemtherapie kan op verschillende manieren vormgegeven worden. Zo kan er in overleg gekozen worden om individueel, alleen als ouders/partners of als gehele gezin systeemtherapie in te zetten. Wat het meest passend is, zal tijdens een intakegesprek met uw besproken worden.  

Relatietherapie

Al van kleins af aan en tot in de latere levensjaren is de mens op zoek naar verbinding met de ander. En binnen deze verbinding hoopt men veiligheid en gehechtheid te voelen. Deze 2 aspecten zijn de basis voor onze ontwikkeling en vormen de fundering van waaruit we emotionele duurzame banden aangaan.

Als kind zoeken we de veiligheid en hechting bij onze ouders/primaire verzorgers. Maar als volwassene zoeken we die bij onze partner. We checken keer op keer af of onze geliefde emotioneel en fysiek beschikbaar is. Of hij/zij er echt voor je is. Je hebt als volwassene de behoefte om gezien te worden en er te toe doen, te mogen zijn wie je bent.

Echter binnen de verschillende levensfasen, gedurende korte of lange relaties of door heftige levensgebeurtenissen kunnen er scheurtjes/breuken ontstaan in de verbinding. Je kunt samen in negatieve patronen belanden waardoor je twijfelt aan de veiligheid en gehechtheid binnen de verbinding. Op zo een moment is het goed om met deze vorm van relatietherapie nl EFT te kijken of je de onderlinge verbinding kan herstellen of verdiepen.

Wil je het gevoel van onderling vertrouwen en veiligheid terug? Ben je op zoek naar verdieping van deze 2 aspecten? Dan is wellicht deze relatietherapie iets voor jullie. Ontdek het door je aan te melden!

Cognitieve gedragstherapie

Al ons gedrag wordt gestuurd door gedachten en gevoelens. Maar wanneer er een patroon ontstaat van problematische gedachten kun je in het dagelijks leven verschillende klachten gaan ervaren. Denk aan:

– Angstklachten
– Negatief zelfbeeld
– Depressieve klachten
– Faalangst
– Dwangklachten

– Fobie
– Sociale angst
– Paniek aanvallen
– Angst voor specifieke aspecten

Om deze klachten te verminderen en je beter in je vel te voelen is cognitieve gedragstherapie een effectieve behandeling

In eerste instantie zoeken we samen uit welke problematische gedachten onderliggend aan het gedrag en gevoel zijn. Via protocollen gaan we dan met deze gedachten en gedragingen aan de slag. Zo krijg je eerst zicht op hoe ons denken het gedrag en gevoel beïnvloed. Om daarna te leren hoe je de problematische gedachtes om kan zetten naar helpende gedachtes. Wanneer deze stappen gezet zijn, gaan we het geleerde inzetten tijdens het oefenen van het gewenste gedrag.

Doordat je nu anders kan denken zul je je ook beter voelen en ander gedrag kunnen vertonen.

Levensfase problematiek

Don’t wait for things to get
Easier, simpler, better
Life will always be complicated
Learn to be happy right now
And do more of what make you happy

Het leven bestaat uit verschillende fases met in iedere fase nieuwe uitdagingen, nieuwe vaardigheden, ontmoetingen met nieuwe mensen, fijne en minder fijne gevoelens en gedachtes, uitbreiding van het vertrouwde en moeilijkheden. Al deze aspecten kunnen variëren qua intensiteit. In het leven zullen er momenten zijn dat je valt, breekt of faalt. Maar zeker ook momenten dat je groeit, herstelt en overwint.

Om al deze ervaringen aan te kunnen gaan, bezitten we als mens een natuurlijke veerkracht. Maar soms is deze veerkracht om allerlei redenen onvoldoende om de uitdagingen aan te gaan. We kunnen dan samen op zoek gaan naar wat er nodig is om verder te kunnen gaan, om rust te ervaren of om weer plezier in het leven te ervaren.

Met verschillende tools uit mijn rugzak gaan we samen op zoek naar je krachten en aandachtspunten. Staan we stil bij wat voor jou een belangrijke waarde is en wie belangrijke personen in je leven zijn. Bespreken we gevoelens en gedachtes. En zoeken we een manier die voor jou ondersteunend is om je levenspad voort te zetten. Door bewust met deze aspecten aan de slag te gaan kan er mogelijk ook weer een balans ontstaan tussen blijdschap en verdriet, tussen oud en nieuw, tussen oplossen en accepteren. Voel je meer vertrouwen in jezelf en houvast om de stappen te zetten die jij waardevol vindt. Kun je weer keuzes maken die jouw geluk en liefde geven.

Bevalling gerelateerde PTSS en angst

De stap naar het ouderschap is een levensfase die in eerste instantie gepaard gaat met positieve gevoelens, gedachtes en verwachtingen.
Er is een wens, een verlangen, een beeld

Maar ingrijpende gebeurtenissen, die in de aanloop naar de zwangerschap, in de zwangerschap, tijdens de bevalling of in de periode na de bevalling plaatsvinden, kunnen deze gevoelens en gedachtes veranderen in traumatische klachten. Deze klachten kunnen in het verdere leven op verschillende gebieden tot mogelijke ongewenste gevolgen leiden:

 • Mogelijke gevolgen voor de moeder zelf
  – Angstklachten
  – Verdriet en rouw
  – Negatief zelfbeeld
  – Schuldgevoel
 • Mogelijke gevolgen voor de ouder-kind relatie
  – Minder sensitief en responsief gedrag vanuit ouder naar kind
  – Over beschermend gedrag vanuit de ouder naar het kind
  – Hechtingsproblemen
  – Emotieregulatieproblemen
  – Spanning binnen de relatie
 • Mogelijke gevolgen voor de partner
  – Machteloosheid
  – Zich buitengesloten voelen
  – Schuldgevoel
  – Overlevingsstrategie
  – Vermijding
 • Mogelijke gevolgen voor de partnerrelatie
  – Verwijdering
  – Onbegrip
  – Verschillende coping waardoor er breuk in verbinding ontstaat
  – Seksuele problemen

Heb je ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt in deze levensfase of herken je beschreven gevolgen en/of gevoelens, voel je dan welkom om samen met mij erkenning te geven aan wat je ervaart. Om vervolgens stappen te kunnen zetten om de gevolgen van deze levensgebeurtenis mee te kunnen dragen in het leven. En dat er weer ruimte ontstaat om stappen te zetten in het leven die voor jou belangrijk zijn.