Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Praktijk Vibe
Praktijk voor systeemtherapie, EMDR, individuele psychotherapie, levensproblematiek en relatietherapie

Zorgaanbieder: Elke de Vreeze

 • Beroepsvereniging: NVO, NVRG, VEN, NVPA, NFG en SKJ
 • ingeschreven in het KvK  onder nummer  80331319  en is gevestigd in het pand van centrum le Bon Départ, Charles Petitweg 35 5A te Breda
 • Koepel: RBCZ ingeschreven in het KvK onder nummer 210640R en gevestigd op Sparrenheuvel 10, Gebouw A, 3708 JE Zeist 

Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

 • Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door praktijk Vibe uit te voeren opdrachten.
 • Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor praktijk Vibe  slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Zorgaanbieder

Behandeling

 • Behandeling is door Praktijk Vibe aangeboden dienst welke binnen het opleidingsgebied liggen van Elke van Male – de Vreeze
 • De behandeling start met uw een kennismakingsgesprek, waarin bepaald wordt of praktijk Vibe de gepaste hulp kan bieden
 • Wanneer na kennismaking blijkt dat de behandeling door Praktijk Vibe uitgevoerd gaat worden vindt er een intakegesprek plaats
 • De eerste 2 tot 3 sessies staan in het teken van kennismaken en het vaststellen van een behandelplan dat samen met u wordt opgesteld. 
 • Dit behandelplan zal worden opgenomen in uw dossier. Hierin geschiedt de behandeling volgens afspraak met uw eigen doelen, wensen, werkafspraken en besproken werkwijze. 
 • Andere regelgeving en wetten ten aanzien van de behandeling:

Sinds 1 januari 2017 geldt de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Artikel 18 van deze wet beschrijft de verplichting tot aansluiting bij een erkende geschillencommissie voor alle zorgaanbieders in Nederland.

WGBO: In de WGBO staan de rechten en plichten van mensen die zorg krijgen.

Cliënt: Een natuurlijke persoon die zorg afneemt.

Sinds 1 januari 2022 geldt de Wet toetreding zorgaanbieders (WTZA). Deze wet heeft nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders. De wet verplicht een zorgaanbieder tot meldplicht bij het CIBG. Tevens is er een jaarverantwoordingsverplichting. Er wordt tevens gesteld dat de kwaliteit van de zorg bewaakt wordt met een kwaliteitssysteem. Voor verdere eisen van deze wet zie www.toetredingzorgaanbieders.nl.

Informatie duur en tarief

Zie tabblad tarieven voor de huidige kosten en duur

Doorverwijzing 

U kunt zonder verwijzing van een arts of specialist bij de zorgverlener terecht. Het voordeel van geen contracten is dat cliënten meteen weten waar ze aan toe zijn. En dat zij niet eerst hun hulpvraag met anderen moeten delen.

Echter indien aanvullende informatie is vereist, zal de zorgverlener contact opnemen met uw huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met u en u ondertekent voor deze overdracht. Wanneer blijkt dat de hulpvraag een andere vorm van hulpverlening nodig heeft of de volgende problematieken zijn aanwezig: cognitieve mogelijkheden <80, complexe traumatisering, bedreigde persoonlijkheidsontwikkeling c.q. persoonlijkheidsstoornis en/of verslavingsproblematiek, zal praktijk Vibe doorverwijzen naar collega’s die daarin gespecialiseerd zijn.

Vervanging en regeling bij ziek zijn therapeute

 • Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.
 • In geval van langdurige ziekte wordt in overleg met u vervanging geregeld, of wordt de behandeling stopgezet.

Betalingen 

 • Voor een volledig overzicht van de tarieven kijk op www.praktijkvibe.nl of in de praktijk.
 • De factuur betaalt u per overschrijving begin van de volgende maand. De factuur krijgt u aan het begin van iedere nieuwe maand toegestuurd via de e-mail.  Deze factuur kunt u tevens gebruiken voor het mogelijk declareren van de kosten bij uw ziektekostenverzekering.
 • Praktijk Vibe is geregistreerd bij de beroepsvereniging NVPA en het RBCZ en opgenomen in het AGB register, waardoor er een mogelijkheid is ontstaan voor cliënten om hun rekening in te dienen bij hun zorgverzekeraar.
 • Let op: de behandeling wordt in de meeste gevallen (gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekeraars, maar dit is afhankelijk van de zorgverzekeraar waarbij uw verbonden bent en de persoonlijke polis die u heeft afgesloten. De behandeling van Praktijk Vibe valt onder de alternatieve therapie van een aanvullende verzekering. Bij vragen over vergoeding raadpleeg in eerste instantie altijd uw eigen zorgverzekeraar. Natuurlijk kunt u ook hierover telefonisch contact opnemen met mij
 • Partnerrelatietherapie wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar en het uurtarief is altijd inclusief 21% BTW
 • Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan u worden doorberekend.

Annulering

Natuurlijk kan het voorkomen dat u ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt de behandeling voor 100% in rekening gebracht, dit geldt ook voor de eerste afspraak.

Annulering geeft u telefonisch of via e-mail door, waarbij de datum van het ontvangst bericht bindend is.

Dossier voering

 • De zorgverlener is wettelijk verplicht tot dossier voering. Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.
 • De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen
 • Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de richtlijnen van RBCZ en NVPA en NVO
 • Deze is op te vragen bij Elke van Male – de Vreeze.

Klachtenregeling

Natuurlijk doe ik er, bij een onverhoopte klacht, alles aan om er samen met u uit te komen. Mijn inzet is om samen met u naar een bevredigende oplossing te zoeken. Ik heb transparantie en eerlijke communicatie erg hoog staan. Kom dus gerust naar me toe wanneer u ergens ontevreden over bent. Wanneer uw Klachten heeft, kunnen deze zowel mondeling als schriftelijk of via email-adres: praktijkvibe@gmail.com worden ingediend. Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen.

Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De therapeut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop jouw onvrede of klacht is afgehandeld voor jou onbevredigend is, dan kun je je wenden tot de geschillencommissie Zorggeschil.

Voor meer informatie kijk je op de website van mijn lidmaatschap bij de belangenbehartigingsorganisatie www.de-nfg.nl

In de therapieovereenkomst informeer ik tevens mijn cliënten over Quasir/ NFG en geef ik aan dat ik door mijn registratie daar een klachtenfunctionaris heb en een plek waar u als cliënt met een klacht naartoe kan. Hierbij ter info de link

www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

Aansprakelijkheid

 • U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera.
 • Praktijk Vibe is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan praktijk Vibe.
 • Praktijk Vibe heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Praktijk Vibe tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Balans verzekeringen. Praktijk Vibe is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering welke is afgesloten bij Balans verzekeringen, die dekkend is voor de WKKGZ.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

 • De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meldrecht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

AVG

 • Praktijk Vibe houdt persoonsgegevens bij van cliënten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Daarover kunt u op www.praktijkvibe.nl meer informatie vinden zoals de privacyverklaring.

Toepasselijk recht

 • Op de rechtsverhouding tussen zorgverlener en cliënten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake of in verband met die rechtsverhouding kunnen, worden door de op grond van de wet bevoegde rechter.